Näistä viidestä, karma ei ole ikuinen

25.08.2021

Īśvara, jīva, prakṛti, kāla ja karma


Īśvara, Luoja

  • Isvaralle on useita käännöksiä mm. Jumala, Kaikkitietävä, Luoja, Korkein purusa (prakrti on aine ja purusa on henki), Korkein tietoisuus ja Paramatma.

Jīva, elävä olento

  • Puhdasta tietoisuutta, sielua, kutsutaan usein sanalla brahman. Mutta silloin kun sielu on sotkeutunut prakrtiin, aineeseen, sitä voidaan kutsua jivaksi. Jiva on siis aineelliseen olemassaoloon takertunut kokonaisuus: sielu yhdessä aineellisen kehon kanssa.

Prakrti, luonto, aine

  • Prakrti on aine ja purusa on henki. Kaikki prakrti koostuu kolmesta gunasta ja se on aina feminiini suhteessa purusaan, maskuliiniin. Bhaktifilosofian mukaan aineellinen luonto on todellinen, mutta sen ilmentyminen on väliaikaista ja muuttuvaa - ikuisesti ajan alaista.

Kāla, aika

  • Aika on kaiken tuhoaja. Aineellinen luonto on ikuisesti ajan piirissä ja näin ollen mikään täällä ei ole pysyvää.

Karma, teko tai toiminta

  • Karma on ajan piirissä tapahtuvaa toimintaa. Sanalla karma voidaan viitata syy ja seuraus suhteeseen ja karmaksi kutsutaan niitä velvollisuuksia ja haasteita, jotka seuraavat elävää olentoa edellisistä elämistä. Akarma on toimintaa joka ei tuota karmaa mm. joogaharjoitukset, kun taas vikarma on toimintaa joka tehdään tietoisena vasten säädettyjä ohjeita ja joka näin ollen tuottaa huonoa karmaa.

Näistä viidestä, karma ei ole ikuinen. Karma ei ole kiveen hakattua kohtaloa, vaan jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan karmaansa. Menneiden tekojemme vastavaikutukset voivat heiketä tai väistyä valintojemme seurauksena - samoin kuin jokainen valintamme vaikuttaa tulevaisuuteemme ja muovaa tulevaa karmaamme.