Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Pada-sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma-nivedanam

Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudhana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, Hrsikesha, Padmanabha, Damodara